شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

نوشته‌های با برچسب ‘داریوش سوم’

A Local Revolt in Babylonia during the Reign of Darius III

بدون نظر

Safaee, Yazdan. 2017. “A Local Revolt in Babylonia during the Reign of Darius III”, Dabir 1(4): 51-56

Click here or here for download


داریوش سوم: آخرین شاه بزرگ

۲ نظر

 

صفایی، یزدان. ۱۳۹۵. داریوش سوم: آخرین شاه بزرگ. تهران: نشر همیشه، پیشین‌پژوه.

 

داریوش سوم، همواره نسبت به هماورد مقدونی خود، کمتر مورد توجه بوده است. کتاب حاضر، تحلیلی است بر وقایعی که به بر تخت نشستن او منتهی می‌گردد. همچنین گزارشی از مشکلات او پیش از آغاز یورش اسکندر مقدونی و سرانجام نبردهای بزرگ میان دو سپاه تا فروپاشی امپراتوری هخامنشی را شامل می‌شود.

 

فهرست:

درآمد

۱. زمینه: برآمدن داریوش سوم
۱ـ۱. از اردشیر سوم تا داریوش سوم
۱ـ۲. شورش‌های پراکنده بابل و مصر
۱ـ۲ـ۱. شورش محلی در ایالت بابل: اوروک
۱ـ۲ـ۲. شورش محلی در ایالت مصر: ممفیس و تبس

۲. اسکندر مقدونی: از سلطنت تا آغاز یورش

۳. نبردهای داریوش و اسکندر
۳ـ۱. نبرد گرانیکوس
۳ـ۲. شکست ایسوس و از دست رفتن نیمۀ غربی امپراتوری
۳ـ۳. از گئوگملا تا پایان یک امپراتوری

۴. داریوش در میان مدارک مادّی؟
۴ـ۱. تخت جمشید، آرامگاه نیمه‌تمام
۴ـ۲. سکۀ منسوب به داریوش
۴ـ۳. موزائیک پومپی

۵. برآیند

کتابنامه

نمایه


تبلیغات سیاسی هخامنشیان در جنگ با اسکندر مقدونی

۲ نظر

خلد، ماکسیم. ۱۳۹۲. «تبلیغات سیاسی هخامنشیان در جنگ با اسکندر مقدونی». ترجمۀ یزدان صفایی. کندو کاو، سال پنجم، شمارۀ هفتم، صص ۱۹۸-۲۰۷. PDF


شواهد نظامی در مقابل نظریۀ انحطاط هخامنشیان

۶ نظر

یزدان صفایی 

دورۀ هخامنشی که از زمان کورش در ۵۵۹ ق. م به عنوان عصر تازه‌ای در تاریخ باستان آغاز شده بود سرانجام با شکست داریوش سوم، آخرین پادشاه هخامنشی در مقابل اسکندر مقدونی به پایان رسید. منابع یونانی و به پیروی از آنان، بسیاری از مورخان جدید، انحطاط و زوال هخامنشیان را یکی از عوامل این شکست مطرح می‌-کردند اما باید پرسید آیا شواهدی برای وجود این انحطاط در آستانۀ هجوم اسکندر مقدونی وجود دارد؟

(more…)