شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بردیه و گئوماته: تجدید نظر در یک معمای هخامنشی

شایگان، رحیم. ۱۳۹۲. «بردیه و گئوماته: تجدید نظر در یک معمای هخامنشی». ترجمۀ یزدان صفایی، کندوکاو، سال پنجم، شمارۀ هشتم، صفحات ۱۳۹-۱۵۲.

 

برای دانلود اینجا یا اینجا کلیک کنید.

دیدگاه خود را به ما بگویید.