شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بایگانی برای دسته "معرفی کتاب"

review of Semiramis’ Legacy: The History of Persia According to Diodorus of Sicily

بدون نظر

Safaee, Yazdan. 2017. “[review of] Semiramis’ Legacy: The History of Persia According to Diodorus of Sicily”, Iranian Studies, 50:5, 752-754

 Click here or here for download

برای دانلود اینجا یا اینجا کلیک کنید.


تاریخ جامع ایران دورۀ باستان در بوتۀ نقد

بدون نظر

صفایی، یزدان. ۱۳۹۴. «تاریخ جامع ایران دورۀ باستان در بوتۀ نقد». فصلنامه نقد کتاب تاریخ، شمارۀ ۸، صص ۱۶۵-۱۸۸.

چکیده:

مجموعۀ تاریخ جامع ایران در ۲۰ مجلد، شامل مقالاتی است از صاحب‌نظران دربارۀ جنبه‌های گوناگون تاریخ سیاسی، اجتماعی، ادیان، زبان‌ها، هنر، معماری و ادبیات ایران از دوران پیش از اسلام تا انقراض سلسلۀ قاجار. ۵ مجلد نخست از این مجموعه به دوران باستان اختصاص داده شده و تاریخ این کشور را از تشکیل تمدن‌های پیش از آریایی و ورود آن‌ها به فلات ایران تا پایان دورۀ ساسانی بیان می‌کند و مباحث وسیعی چون تشکیلات اداری، هنر و معماری، ادبیات، حوادث تاریخی و کشورگشایی‌های خاندان‌های حکومت‌گر را دربرمی‌گیرد. در این نوشتار تنها پنج جلد نخست که مختص دورۀ باستان است، بررسی می‌شود. کوشیده‌ایم که همۀ فصول این پنج جلد را بررسی کنیم، البته بدیهی است که هدف این نوشتار، معرفی این مجموعه بوده است و نقد موشکافانۀ آن با توجه به گستردگی موضوع‌های مطرح شده، از عهدۀ یک تن خارج است. با وجود این، در مواردی که ضروری به نظر می‌رسیده، دربارۀ برخی از فصل‌ها از حدود معرفی فراتر رفته و به نقد نیز پرداخته‌ایم.

 برای دانلود اینجا یا اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 


تازه‌های ایرانشناسی (۲)

بدون نظر

صفایی، یزدان. ۱۳۹۲. تازه‌های ایرانشناسی [۲]، کندوکاو، سال پنجم، شمارۀ هشتم، صص ۱۷۲-۱۷۵.

برای دانلود اینجا یا اینجا کلیک کنید.


تازه‌های ایرانشناسی (۱)

بدون نظر

صفایی، یزدان. ۱۳۹۲. تازه‌های ایرانشناسی [۱]، کندوکاو، شمارۀ هفتم، سال پنجم، صص ۲۲۹-۲۳۴. PDF


[review of] CTESIAS History of Persia Tales of the Orient.

بدون نظر

Safaee, Yazdan. 2015. [review of] Llewellyn-Jones, Lloyd and James Robson. CTESIAS History of Persia Tales of the Orient. Dabir, vol1. no1, pp. 40-42

Click here or here for download

برای دانلود اینجا یا اینجا کلیک کنید.


دربارۀ جلد دوم مجموعۀ تاریخ جامع ایران

بدون نظر

یزدان صفایی

پیش از این، شرح کوتاهی از جلد نخست تاریخ جامع ایران در همین وبسایت و توسط همین قلم منتشر شده بود. در ادامه جلد دوم کتاب به تفکیک فصل‌ها مختصراً معرفی خواهد شد.

(more…)


اهمیت و جایگاه متون آرامی بلخ در تاریخ و فرهنگ دورۀ هخامنشی

بدون نظر

صفایی، یزدان. ۱۳۹۳٫ «اهمیت و جایگاه متون آرامی بلخ در تاریخ و فرهنگ دورۀ هخامنشی». فصل نامه نقد کتاب تاریخ. سال اول، شماره ۳-۴٫ پاییز و زمستان ۱۳۹۳٫ صفحات ۱۵۷-۱۸۰٫

این مقاله از اینجا  و اینجا قابل دریافت است.


دربارۀ جلد نخست مجموعۀ تاریخ جامع ایران

بدون نظر

یزدان صفایی
دوستی ازم خواسته بود تا نظراتم را دربارۀ بخش‌های مختلف جلد یکم تاریخ جامع ایران بیان کنم. البته ارائۀ نظرات تخصصی در باب تمام جلدها و فصول این مجموعه ممکن نیست چرا که هر جلدی و هر فصلی اختصاص به دوره‌ای و موضوعی خاص دارد و هر یک (معمولاً!) را نویسنده‌ای متخصص همان دوره نوشته است و تا جایی که من می‌دانم کسی وجود ندارد که در همۀ این زمینه‌ها متخصص باشد. به هر جهت من دربارۀ فصولی از جلد یکم که در زمینۀ علاقۀ مطالعاتی‌ام نیست صرفاً به عنوان یک خواننده نظر می‌دهم و در فصل‌های دیگر که کمی شناختم بیشتر هست؛ نظراتم ممکن است شامل نکاتی تخصصی‌تر باشد.

(more…)


کتابشناسیِ گزیدۀ مقالات مجلۀ BSOAS از سال ۱۹۱۷ تا ۱۹۵۹

۱ نظر

کتابشناسی مقالات مربوط به ایران باستانِ Bulletin of the School of Oriental and African Studies  را که در دوره‌های ۱ تا ۲۲ چاپ شده‌اند؛ از اینجا می‌توانید دانلود کنید.

 

 

همچنین بنگرید به:

کتابشناسیِ گزیدۀ مقالات مجلۀ BSOAS از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹

کتابشناسیِ گزیدۀ مقالات مجلۀ BSOAS از سال ۱۹۹۰ به بعد

کتاب‌شناسیِ گزیدۀ مقالات مجلۀ پژوهش‌های شرق باستان

گزیده‌ای از مقالات نشریه ایرانیکا آنتیکوآ


کتابشناسیِ گزیدۀ مقالات مجلۀ BSOAS از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹

بدون نظر

یزدان صفایی
پیش از این، کتاب‌شناسی مقاله‌های مربوط به ایران باستان Bulletin of the School of Oriental and African Studies را از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴ فهرست‌بندی کرده بودم. در اینجا نیز کتاب‌شناسی مقاله‌های مربوط به سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹ ارائه می‌گردند.

برای دانلود، اینجا کلیک کنید.

 

همچنین بنگرید به:

کتابشناسیِ گزیدۀ مقالات مجلۀ BSOAS از سال ۱۹۹۰ به بعد

کتاب‌شناسیِ گزیدۀ مقالات مجلۀ پژوهش‌های شرق باستان

گزیده‌ای از مقالات نشریه ایرانیکا آنتیکوآ