شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

گزیدۀ آثار

کتاب:

صفایی، یزدان. ۱۳۹۵. داریوش سوم: آخرین شاه بزرگ. تهران: نشر همیشه، پیشین‌پژوه. PDF

پایان‌نامه:
صفایی، یزدان. ۱۳۹۴. زن در جهانبینی یونانی و تأثیر آن در نگارش یونانی تاریخ هخامنشی، پایان‌نامۀ برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. PDF

مقاله:

Safaee, Yazdan. 2016-7. “Achaemenid Women: Putting the Greek Image to the Test”, Talanta 48-49: 101-132. PDF

 Safaee, Yazdan. 2017. “A Local Revolt in Babylonia during the Reign of Darius III”, Dabir 1(4): 51-56. PDF

صفایی، یزدان. ۱۳۹۴، «مهرگان در تخت جمشید»، مزدک‌نامه، دفتر هفتم، به کوشش جمشید کیان‌فر و پروین استخری، تهران: پروین استخری، صفحات ۳۵۲-۳۵۹. PDF

صفایی، یزدان، ۱۳۹۲، «کورش غربی، اسکندر شرقی»، فرهنگ و دیدار، سال اول، پیش شماره، زمستان ۱۳۹۲، صفحات ۳-۷. PDF

صفایی، یزدان. ۱۳۹۱. «کورش یا کوروش؟»، مارلیک ۱ (۲): ۵۴-۵۵. PDF

 

مرور و معرفی کتاب:

Safaee, Yazdan. 2018. review of Aliyari’s The Elamite version of Darius the Great’s inscription at Bisotun. Dabir ۵: ۹۸-۱۰۰٫ PDF 

Safaee, Yazdan. 2017. “[review of] Semiramis’ Legacy: The History of Persia According to Diodorus of Sicily”, Iranian Studies, 50:5, 752-754. PDF

 صفایی، یزدان. ۱۳۹۴. «تاریخ جامع ایران دورۀ باستان در بوتۀ نقد». نقد کتاب تاریخ (۸): ۱۶۵-۱۸۸. PDF
Safaee, Yazdan. 2015. [review of] Llewellyn-Jones, Lloyd and James Robson. CTESIAS History of Persia Tales of the Orient. Dabir ۱(۱): ۴۰-۴۲٫ PDF
صفایی، یزدان. ۱۳۹۳. «اهمیت و جایگاه متون آرامی بلخ در تاریخ و فرهنگ دورۀ هخامنشی». نقد کتاب تاریخ (۳-۴): ۱۵۷-۱۸۰. PDF

صفایی، یزدان. ۱۳۹۲. «تازه‌های ایرانشناسی [۲]»، کندوکاو ۵ (۸): ۱۷۲-۱۷۵. PDF

صفایی، یزدان. ۱۳۹۲. تازه‌های ایرانشناسی [۱]، کندوکاو ۵ (۷): ۲۲۹-۲۳۴. PDF

صفایی، یزدان. ۱۳۹۲. «سازمان نظامی هخامنشیان»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا (۱۸۳): ۶۳-۶۶. PDF

 

  ترجمه‌ها:

دریایی، تورج. ۱۳۹۵. «کاوه آهنگر: سازنده هندوایرانی؟». ترجمۀ یزدان صفایی، فره‌وشی (۲): ۸۶- ۹۲. PDF

شایگان، رحیم. ۱۳۹۲. «بردیه و گئوماته: تجدید نظر در یک معمای هخامنشی». ترجمۀ یزدان صفایی، کندوکاو، سال پنجم، شمارۀ هشتم، صفحات ۱۳۹-۱۵۲. PDF

خلد، ماکسیم. ۱۳۹۲. «تبلیغات سیاسی هخامنشیان در جنگ با اسکندر مقدونی». ترجمۀ یزدان صفایی. کندو کاو، سال پنجم، شمارۀ هفتم، صص ۱۹۸-۲۰۷. PDF