شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بایگانی برای آذر, ۱۳۹۴

تبلیغات سیاسی هخامنشیان در جنگ با اسکندر مقدونی

۲ نظر

خلد، ماکسیم. ۱۳۹۲. «تبلیغات سیاسی هخامنشیان در جنگ با اسکندر مقدونی». ترجمۀ یزدان صفایی. کندو کاو، سال پنجم، شمارۀ هفتم، صص ۱۹۸-۲۰۷. PDF


تازه‌های ایرانشناسی (۱)

بدون نظر

صفایی، یزدان. ۱۳۹۲. تازه‌های ایرانشناسی [۱]، کندوکاو، شمارۀ هفتم، سال پنجم، صص ۲۲۹-۲۳۴. PDF