شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بایگانی برای اسفند, ۱۳۹۲

کورش‌نامه و جهانبینی آرمانی

۳ نظر

یزدان صفایی

کورش‌نامه سرگذشت خیالی کورش دوم، بنیان‌گذار امپراطوری هخامنشی است؛ این رُمان تاریخی را گزنفون یا کسنُفون (۴۳۰-۳۶۵ق.م) نوشته که در لشکرکشی کورش کوچک علیه برادرش اردشیر دوم (۴۰۵-۳۵۹ق.م) در سال ۴۰۱ ق.م شرکت داشته است.
کورش‌نامه مشتمل بر ۸ کتاب است. هر یک از این کتاب‌ها بخشی از زندگی شاه هخامنشی را روایت می‌کند. کتاب نخست دربارۀ آموزش‌های پارسیان برای کودکان، رشد و نموِ کورش در دربار مادیِ پدربزرگش است. کتاب‌های بعدی شرح دستیابی او به قدرت، شیوۀ سازماندهی و مدیریتش، ارتش، حمله به ارمنستان، سکاییه و آشور است که مشخصاً بر اساس سنّت‌های روایی موجود تألیف شده است. برای مثال کورش به عنوان یک شاه هخامنشی به ارمنستان حمله نمی‌کند بلکه سرداری است که در حال انجام وظیفه برای پادشاه ماد، مشغول عملیات جنگی است.
(more…)